سالن مرغداری با عرض تا50 مترو مساحت 5000متروظرفیت صدهزار ...

سالن مرغداری باعرض بسیار بالاتا50 متر و مساحت تا5000 مترمربع و ظرفیت تاصدهزارقطعه جوجه ریزی وبی نظیر در دنیا

عناوین مطالب
صفحه قبل 1 صفحه بعد